Přihláška online



Kontaktní údaje

Na výše uvedený e-mail bude zaslána zálohová faktura. Prosím pravidelne kontrolujte své e-mailové schránky!
ANO NE
Poštovní adresa je jiná než fakturační

Sortiment předváděného a prodáváného zboží

Poznámka

Podmínky

1) Na akci se platí Fiktivní měnou „Fesťáky“ = FE. Hodnota 1FE bude upřesněna. Zpětný výkup FE ve výši 95% probíhá po ukončení akce.
Do sekce fiktivní měny patří každý vystavovatel, který na akci prodává cokoli ke konzumaci.
Forma placení bude jednotným způsobem přes systém NFCtron (čipový systém), který po registraci obdržíte na místě. Více ZDE
Platba za systém (tablet) bude ve výši 300,- bez DPH vybírána při registraci nad rámec částky v Přihlášce/smlouvě.
Za systém přebírá vystavovatel hmotnou odpovědnost. Informace k systému naleznete níže v přihlášce. S vývojem platné legislativy může dojít ke změnám podmínek akce

S vývojem platné legislativy může dojít ke změnám podmínek akce

2) Vystavovatel je povinen předložit organizátorovi sestavené MENU do 11. 9. 2020. Organizátor si vyhrazuje právo MENU nepřijmout a požadovat s ohledem na všechna předložená MENY změnu podoby, aby byla na festivalu dodržena pestrost nabídky.

3) Akce je prezentována v jednotném vizuálu. Vystavovatel si vyhrazuje právo předem řešit s vystavovatelem podobu stánku/prezenční plochy.

Platba NFCtron

ANO NE

Rozdělení do sekce

Organizátor si vyhrazuje právo neuzavřít přihlášku s vystavovatelem či prodejcem nabízející sortiment, který úzce nekoresponduje s charakterem výstavy!

Restaurace - rozměr stánku 6 x 3 m

Nápoje (alko/nealko/káva/čaj/pivo/víno) - rozměr stánku 3 x 3 m

Ostatní - rozměr stánku není stanoven, kalkulace se odvíjí dle m2

NA AKCI SE PLATÍ FIKTIVNÍ MĚNOU, TZV.: „FESŤÁKY“ (FE)

KALKULACE CENY

Kvůli zachování jednotného vizuálu akce, si organizátor vyhrazuje právo zajistit pro všechny vystavovatele/prodejce základní prodejní prostor ohraničující pozici při akci (stavba ze stavebního systému ZČ nebo stan). Dekorace a vybavení prodejní plochy je na náklady vystavovatele/prodejce.

1. Objednávka ploch



2. Objednávka dalších služeb

A) PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vlastní elektrocentrála je možná pouze ve vymezeném prostoru a po dohodě s referentem výstavy. Vystavovatel se zavazuje, že přípojku bude využívat pouze k vlastní potřebě a neumožní připojení dalším osobám.

B) PŘÍPOJKA A ODBĚR VODY

C) PARKOVÁNÍ


ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKCI

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ AKCE
Účastníci výstavy se po příjezdu na výstaviště musí zaregistrovat v registrační místnosti na ředitelství výstaviště, kde jim bude upřesněno umístění jejich expozice a kde převezmou karty opravňující ke vstupu na výstaviště, popř. parkovací průkazy.

Účastník výstavy je povinen prokázat se při registraci dokladem o úhradě fakturované částky, a to výpisem z banky nebo složenkou (nikoliv příkazem k úhradě). Bez tohoto dokladu není možné začít se stavbou výstavní expozice nebo prodejního stánku. V případě nutnosti je možné provést úhradu v hotovosti při registraci.

UPOZORNĚNÍ! Platba v hotovosti na místě je zpoplatněna paušální částkou 500 Kč.

MONTÁŽ

pátek 11. 9. 2020 od 17:00 hod. až sobota 12. 9. do 9:00 hod.

Veškeré montážní práce, včetně aranžování exponátu musí být ukončeny nejpozději 12. 9. 2020 do 9:00 hod.

PRŮBĚH AKCE

12. 9. - 13. 9. 2020 • 10:00 – 18:00 hod.

Po celou dobu trvání akce je v nočních hodinách zajištěna ostraha výstaviště bezpečnostní službou. Pořadatel nezajišťuje pojištění jednotlivých expozic nebo stánků, nutno sjednat individuálně. Úklid stánků bude zajišťován denně.

DEMONTÁŽ

neděle 13. 9. od 18:00 hod. do 22:00 hod.

Mimo hodiny určené v montážních, demontážních časech a v průběhu akce NENÍ vystavovatel oprávněn se v areálu výstaviště z bežpečnostních důvodu zdržovat!
Montáž a demontáž mimo určené termíny a časy schvaluje referent výstavy.

DOPRAVNÍ PŘEDPISY
Každý účastník provozu (motorové i nemotorové vozidlo, každý chodec), který vjede (vstoupí) do areálu výstaviště se stává účastníkem provozu ve výše zmíněném areálu a je povinen dodržovat dopravní podmínky vyplývající ze ZÁKONA č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH a zárověn dodržovat dopravní předpisy určené dopravní značkou: ZÓNA S PŘEDNOSTÍ ZPRAVA (platnou v celém areálu výstaviště).

PARKOVÁNÍ
Pro účastníky akce jsou zajištěna parkovací místa, která jsou ve střeženém oploceném prostoru. Každé parkovací místo je zpoplatněno dle sazebníku uvedeného v závazné přihlášce dané výstavy.

Parkování vozidel v areálu výstaviště je ZAKÁZÁNO, mimo výjimek udělených organizátorem výstavy. V takovém případě bude účastníkovi vydán zvláštní parkovací průkaz. Tento parkovací průkaz může být zpoplatněn. Sazebník bude umístěn na webových stránkách jednotlivých akcí. S parkovacím průkazem je možné v areálu výstaviště parkovat pouze na místech k tomu určených.

V případě porušení, je organizátor oprávněn účtovat od účastníka sankční poplatek ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Povolená výška expozic včetně límce je 300 cm. Jiná výška musí být předem projednána s manažerem výstavy. Komunikace mezi expozicemi nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány montovaným materiálem, obaly nebo exponáty. ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY MUSÍ ZŮSTAT VOLNÉ. Veškeré úpravy pronajatých ploch je vystavovatel povinen projednat s pořadateli výstavy.

Veškerá připojení elektroinstalace a vody zajišťuje výhradně pořadatel. Není dovoleno montovat zařízení, která by mohla přímo nebo nepřímo rušit provoz ostatních expozic. Nástěnné hydranty, hasící přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být zastavěny. Veškeré práce související s úpravou těchto ploch je vystavovatel povinen objednat si u organizátora akce. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu. Účastník zodpovídá za správu pronajatého výstavního zařízení a za jeho nepoškozené vrácení.

Za revizi elektro odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena. POZOR! V případě že budete používat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh který nebude v noci vypínán. V ceně lednicového okruhu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie.

Skladování obalu a instalačního materiálu za expozicemi a stánky je zakázáno. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je zakázáno. Pro likvidaci vzniklého odpadu především při montáži a demontáži slouží přistavené kontejnery. Informace o místě pro ukládání odpadu podá garant. V případě nedodržení těchto podmínek je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu.

POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Vystavovatel je povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární předpisy. Vystavovatel nesmí bez výslovného souhlasu pořadatele použít, skladovat nebo vystavovat hořlavé kapaliny, stlačené plyny, případně jiné nebezpečné látky. Každý původce odpadů je povinen s nimi nakládat dle ZÁKONA O ODPADECH č. 185/2001. V areálu je KDEKOLIV zakázáno přespávání. Ve všech krytých výstavních prostorách je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

POJIŠTĚNÍ
Účast na akci je vlastní riziko vystavovatele i partnera. Pořadatel není zodpovědný za možné vzniklé škody vystavovatele a partnera, které budou způsobeny v době montáže, po dobu konání akce a při demontáži.

Doporucujeme vystavovatelum uzavřít POJIŠTĚNÍ SVÉ EXPOZICE proti POŠKOZENÍ A KRÁDEŽI a pro své pracovníky uzavřít POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI za škody způsobené třetí osobě.


ZÁVAZNÉ PODMÍNKY K ÚČASTI

PŘIHLÁŠKA
Účast na akci je podmíněna doručením řádně vyplněné „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ na adresu organizátora akce. Přihláška je umístěna na webových stránkách organizátora v podobě pdf. ke stažení nebo on-line k vyplnění. Podpisem účastník stvrzuje, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v Závazné přihlášce. Přihlašovatel potvrzuje odesláním této přihlášky z mailové adresy uvedené v záhlaví, uzavření smlouvy o poskytnutí výstavních a prodejních ploch, případně poskytnutí dalších dohodnutých služeb. Přihlášky vyplněné a dopravené organizátorovi oběma možnými způsoby jsou organizátorem automaticky vedené jako závazné.

Přihláška zaslaná organizátorovi je pro účastníka akce závazná a to i v případě, že organizátor nemůže splnit všechny požadavky žadatele (např. druh a velikost plochy, její umístění apod.). Konečné rozhodnutí o přijetí přihlášky provádí výhradně pořadatel akce.

Tematickou náplň a zaměření výstavy určuje pořadatel. Odesláním přihlášky se účastník akce zavazuje dodržovat Závazné podmínky účasti, Organizační pokyny, Požární a bezpečnostní pokyny jednotlivých výstav a Provozní řád výstaviště.

VÝSTAVNÍ PLOCHA
O umístění expozice rozhoduje organizátor a to zejména s ohledem na tematické členění výstavy, vhodnost místa, celkové uspřádání expozice a její estetickou úroveň. Organizátor je oprávněn, pokud k tomu má závažný důvod, ještě před zahájením realizace expozic změnit umístění účastníka, aniž by měl účastník akce nárok na odškodnění. Přidělenou výstavní plochu nelze rozšiřovat ani měnit, nelze ji přenechat třetí osobě bez písemného souhlasu organizátora. Pokud se účastník akce nedostaví 2 hod. před oficiálním otevřením výstavy, organizátor si vyhrazuje právo disponovat s neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení.

EXPONÁTY A ZBOŽÍ
Účastník akce se zavazuje vystavovat exponáty a nabízené služby či prodávat zboží, které byly organizátorem akce odsouhlaseny, na základě údajů uvedených v doručené přihlášce organizátorovi akce. Účastník akce je povinen seznam výstavních exponátů nebo prodávaného zboží uvést do přihlášky a jejich změny neprodleně projednat s organizátorem akce.

Účastník bere na vědomí, že organizátor akce, resp. zaměstnanci organizátora akce, mohou kdykoliv v průběhu trvání akce provést kontrolu prodávaného a vystaveného zboží. V případě, že bude účastník prodávat či poskytovat jiné produkty a služby, než uvedl v Závazné přihlášce, bude na tuto skutečnost upozorněn a je povinen okamžitě sjednat nápravu. V případě zjištění opakovaného porušení ve smyslu vystaveného zboží či poskytovaných služeb, které jsou v rozporu s údaji uvedenými v přihlášce účastníka, bere účastník na vědomí, že mu bude účtována sankce ve výši 5.000 Kč, která je splatná na místě. Pořadatel je zárověn oprávněn okamžitě vyloučit tohoto účastníka z akce a to bez jakýchkoliv náhrad. Účastník akce je povinen na základě výzvy pořadatele, akci okamžitě opustit.

Účastník akce plně odpovídá za své exponáty, obchodní zboží a osobní věci. Organizátor výstavy neručí účastníkovi akce za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení exponátu či obchodního zboží, zařízení a osobních věcí. Návoz a odvoz exponátů a obchodního zboží se řídí pokyny organizátora v Organizačních pokynech pro montáž, demontáž a průběh výstavy.

Před ukončením akce je zakázáno vyklízení expozice a prodejních stánku, účastník má tak povinnost dodržet otevírací dobu akce.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Účastník akce se zavazuje zaplatit pořadateli registrační poplatek, pronájem plochy a všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře vystavené organizátorem akce. Zálohová faktura bude zaslána na mail uvedený v hlavičce Závazné přihlášky. Účastník je povinen uvádět správné údaje týkající se mailové adresy a mailovou schránku si pravidelně kontrolovat. Platba v hotovosti na místě je zpoplatnena paušální částkou 500 Kč.

Ceny jsou stanoveny na celou dobu akce a zahrnují adekvátní část nájmu, základní osvětlení, propagaci výstavy, produkční a manažerské práce, pořadatelskou službu, ostrahu areálu, požární ochranu, úklid a odvoz odpadu.

Ceny uvedené na přihlášce jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Pokud se účastníkovi akce nepodaří splnit všechny jeho závazky související s výstavou, může pořadatel akce zadržet exponáty nebo zboží tohoto účastníka akce nebo je nechat uskladnit na náklady a zodpovědnost příslušného účastníka akce a to za účelem uhrazení všech nesplněných závazků organizátora i bez soudního vymáhání. Organizátor je oprávněn tyto exponáty nebo zboží prodat veřejně i soukromě nebo je použít podle vlastní úvahy po uplynutí 30 dnů po ukončení akce v případě, že se účastníkovi akce nepodaří závazky do této lhůty splnit.

STORNO PODMÍNKY
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 21 dnů před zahájením výstavy, se účastník zavazuje uhradit organizátorovi částku ve výši 50 % z celkové ceny všech objednaných služeb.

V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 20 – 0 dnů před zahájením výstavy, se účastník zavazuje uhradit organizátorovi částku ve výši 100 % z celkové ceny všech objednaných služeb.

VÝSTAVBA EXPOZIC, PRŮBĚH A UKONČENÍ AKCE
Termín montáže, demontáže a provozní doby výstavy určuje organizátor a informuje o tom účastníky akce v dostatečném časovém předstihu před zahájením výstavy prostřednictvím „ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽI A PRŮBĚH VÝSTAVY“.

Veškeré exponáty musí být trvale vystaveny po celou dobu konání akce, není povoleno rozebírat nebo balit expozice před oficiálním ukončením výstavy.

V případě porušení je organizátor oprávněn účtovat po účastníkovi sankční poplatek ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě. V případě nezastihnutí vystavovatele mu bude zaslán podklad na úhradu sankčního poplatku, kde bude stanoven termín úhrady vč. řádně doložené fotodokumentace a potvrzeného protokolu.

Účastník akce musí udržovat svůj stánek v čistotě a pořádku po celou dobu výstavy.

Výstavní nebo prodejní stánky nesmí z bezpečnostních důvodů přesahovat do komunikace. Výstavní exponáty nebo obchodní zboží musí být vystavováno nebo prodáváno pouze v rámci určené výstavní expozice nebo prodejního stánku. Zejména není přípustné vystavené zboží umísťovat před prodejní stánky.

„ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽI A PRŮBĚH VÝSTAVY“ budou účastníkům akce zaslány společně s fakturou. Zároveň budou umístěny na webových stránkách pod hlavičkou jednotlivých akcí. Tyto pokyny jsou pro účastníky akce ZÁVAZNÉ!

PROPAGACE A REKLAMA
Účastník akce je oprávněn propagovat své exponáty nebo svou činnost pouze ve vlastní expozici, tak aby nerušil ostatní účastníky akce. Umístění billboardu, poutačů, transparentu nebo rozsev plakátů mimo vlastní expozici je možný pouze v místech k tomu organizátorem určených až po zaplacení stanoveného poplatku.

Účastník akce je ze zákona povinen při provozování hudební produkce na pronajaté ploše tuto činnost samostatně ošetřit (OSA, INTERGRAM).

BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ
Účastník akce je povinen dodržovat všeobecné platné právní předpisy České republiky, technické normy, bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární předpisy. Dále je objednatel povinen respektovat pokyny provozovatele a jím pověřených pracovníků a řídit se pokyny strážní služby při vjezdu dopravním prostředkem do areálu výstaviště.

Parkování vozidel v areálu výstavište je zakázáno, mimo výjimek udelených organizátorem výstavy. V takovém případě bude účastníkovi vydán zvláštní parkovací průkaz. Tento parkovací průkaz muže být zpoplatněn. Výše poplatku bude individuální dle velikosti výstavy. S parkovacím průkazem je možné v areálu výstaviště parkovat, ale pouze na místech k tomu určených.

V případe porušení je organizátor oprávněn účtovat po účastníkovi sankční poplatek ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě.

V areálu výstavište je zakázáno nocovat. Veškeré riziko spojené s účastí na veletrhu nese účastník akce.

Přestože je průběh akce zabezpečen všeobecnou ostrahou organizátora, doporučujeme, aby se účastník akce postaral o pojištění proti krádeži, požárům a jiným rizikům. Organizátor nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození exponátů a zařízení stánku.

Účastník akce ručí za jím způsobené škody na majetku organizátora nebo ostatních účastníku akce, a to i v případě, že škodu způsobil jeho spoluvystavovatel.

REKLAMACE
Účastník akce může uplatnit reklamaci na práce a služby formou zápisu s manažerem akce bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den ukončení akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností (např. živelné pohromy) nemůže výstavu zahájit, nebo zajistit její konání po celou stanovenou dobu na celém výstavišti nebo na jeho části, uvědomí o tom ihned účastníky akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti účastníka akce zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkovi akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

Účastník akce je povinen seznámit se se „ZÁVAZNÝMI PODMÍNKAMI ÚČASTI NA AKCÍCH pořádaných spol. GASTROFOOD COMPANY s.r.o.“, seznámit s nimi i všechny své zaměstnance, případně další osoby, které budou po dobu konání akce na výstavišti působit pod hlavičkou jejich závazné přihlášky.

V případě porušení některých ustanovení těchto „ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK ÚČASTI NA AKCÍCH porádaných spol. GASTROFOOD COMPANY s.r.o.“ je pořadatel oprávněn vyloučit účastníka akce z další účasti na akci bez náhrady.


OSOBA OPRÁVNĚNÁ ŘEŠIT VEŠKERÉ PŘESTUPKY, PŘÍPADNÉ SPORY S ÚČASTNÍKY AKCE JE OBCHODNÍ, MARKETINGOVÝ A PROVOZNÍ ŘEDITEL:
David Mrázek • 777 660 565 • info@gastrofestival.cz
Vystavovatel s objednanou plochou do 30 m2 obdrží 2 ks identifikačních náramků zdarma, s objednanou plochou nad 30 m2 3 ks identifikačních náramků zdarma. Prodejce obdrží 1 ks identifikační náramek zdarma. Další identifikační náramky lze objednat za úhradu. Cena za 1ks identifikačního náramku se rovná ceně za dospělou osobu bez slevy s DPH.

Podpisem obou smluvních stran se uzavírá smlouva o poskytnutí služeb, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v této smlouvě, organizačních pokynech a závazných podmínkách k účasti, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

KONTAKTNÍ A ZMOCNĚNÉ OSOBY (DÁLE JEN OPRÁVNĚNÉ OSOBY) UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ) SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM VEŠKERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICHŽ ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY. OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM UVEDENÝM VE SMLOUVĚ NÁLEŽÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).

UPOZORNĚNÍ

Platba v hotovosti na místě je zpoplatněna paušální částkou 500 Kč vč. DPH.
Po zpracování odevzdané/odeslané přihlášky se stává přihláška závaznou. Její první změna je zdarma.
Jakákoli další úprava je zpoplatněna částkou 150 Kč bez DPH (á změna).
Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.


Zároveň zplnomocňujeme pana/í
 
 
k projednávání dalších záležitostí vyplývajících z naší účasti na uvedené akci.






Máte nějaké dotazy?

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás